Regulamin sklepu internetowego MASTER SHOP ONLINE / sklep.master.kalisz.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://sklep.master.kalisz.pl/ prowadzony jest przez PPHU MASTER s.c. Jacek Pokojowczyk, Izabela Pokojowczyk 62-800 Kalisz, Aleja Wojska Polskiego 174, NIP : 6182026177.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców Uprzywilejowanych, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Brak Zgodności Produktu z Umową – brak zgodności Produktu z Umową zawartą z Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym w rozumieniu przepisów Prawa Konsumenckiego.
 2. Faktoria - Faktoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisaną pod nr KRS 0000656462 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5252693519 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 2 000 000 złotych.
 3. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 4. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku.
 7. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca u Sprzedawcy w ramach Sklepu zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto - w pełni aktywowane, prowadzone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej dla danego Klienta konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Strony Internetowej, którymi Klient samodzielnie zarządza.
 9. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 10. Odroczony Termin Płatności "Spingo" – metoda płatności "Spingo" polegająca na odroczeniu Klientowi będącemu Przedsiębiorcą terminu spłaty płatności za Zamówienie, zgodnie z warunkami określonymi w Porozumieniu oraz Regulaminie Spingo.
 11. Polityka Prywatności - odrębny od niniejszego Regulaminu dokument regulujący zasady przetwarzania przez Sprzedawcę Danych Osobowych w wykonaniu obowiązków wynikających z RODO, dostępny na Stronie Internetowej w zakładce "Polityka Prywatności".
 12. Porozumienie - porozumienie zawierane pomiędzy Faktorią a Klientem będącym Przedsiębiorcą, określające warunki skorzystania przez Klienta będącego Przedsiębiorcą z metody płatności Odroczony Termin Płatności "Spingo".
 13. Prawo Konsumenckie - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a jednocześnie niebędąca Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym.
 16. Przedsiębiorca Uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę zawartą na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 17. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu.
 18. Regulamin Spingo – regulamin określający zasady korzystania z metody płatności Odroczony Termin Płatności "Spingo" przez Klienta będącego Przedsiębiorcą dostępny na Stronie Internetowej w zakładce Regulamin Spingo.
 19. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE.
 20. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej.
 21. Sprzedawca - Jacek Pokojowczyk (NIP: 6181128119), Izabela Pokojowczyk (NIP: 6181804715) prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą PPHU MASTER s.c. Jacek Pokojowczyk, Izabela Pokojowczyk, NIP: 6182026177.
 22. Strona Internetowa - strona internetowa Sklepu dostępna pod adresem https://sklep.master.kalisz.pl/, prowadzona przez Sprzedawcę.
 23. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 24. Umowa Zawarta na Odległość - umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 25. Usługi Elektroniczne - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 26. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn.zm.).
 27. Wada - niezgodność Produktu sprzedanego z Umową zawartą przez Sprzedawcę z Klientem będącym Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 5561§ 1 Kodeksu Cywilnego, będąca albo Wadą Fizyczną albo Wadą Prawną.
 28. Wada Fizyczna - Wada niebędąca Wadą Prawną.
 29. Wada Prawna - sytuacja, kiedy Produkt sprzedany stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 30. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, stanowiące ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Aleja Wojska Polskiego 174, 62-800 Kalisz.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@master.kalisz.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 (62) 7667177 wew.22 lub 23 | Mobile +48 509302250.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Raiffeisen Bank Polska S.A. 41-17501165-0000-0000-0363-9681.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Strona Internetowa, w tym działający w oparciu o nią Sklep, posiada następujące wymagania techniczne:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4 lub wyższych oraz Safari;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  • włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta będącego Przedsiębiorcą za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością środowiska cyfrowego Klienta będącego Przedsiębiorcą z wymaganiami technicznymi określonymi dla Strony Internetowej.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny Produktów podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Wyjątek stanowią Klienci, będący Przedsiębiorcami, dla których podane ceny Produktów są cenami netto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W razie zawarcia z Konsumentem Umowy Zawartej na Odległość na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę, Sprzedawca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które Konsument jest zobowiązany ponieść.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy Zawartej na Odległość nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 7. Opublikowane w Sklepie informacje o Produktach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do złożenia oferty i zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto na Stronie Internetowej, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu e-mail oraz hasła,
  • daty urodzenia.
 2. Założenie Konta na Stronie Internetowej jest bezpłatne, jednak wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Z chwilą założenia Konta – Sprzedawca zawiera z Klientem umowę o świadczenie usług elektronicznych, obejmujących wszystkie funkcjonalności Konta.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. Powyższe powoduje natychmiastowe wypowiedzenie przez Klienta umowy o świadczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – w zakresie wszystkich funkcjonalności Konta.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Do koszyka";
 2. dokonać jednej z następujących czynności:
  • Zalogować się do uprzednio założonego Konta; albo
  • Skorzystać z opcji: "Stwórz konto" udostępnionej na stronie Formularza Zamówienia, w celu założenia Konta, a następnie założyć Konto i zalogować się do takiego Konta; albo
  • skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez zakładania Konta;
 3. jeżeli wybrano opcję złożenia Zamówienia bez zakładania Konta - Formularz Zamówienia należy uzupełnić dodatkowymi danymi, tj. należy podać: dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 4. należy dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności w przewidzianych do tego polach Formularza Zamówienia;
 5. wybrać jeden z dostępnych w Formularzu Zamówienia sposobów dostawy;
 6. wybrać jeden z dostępnych w Formularzu Zamówienia sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3;
 7. kliknąć przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty"

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Odbiór w sklepie firmowym (odbiór osobisty);
  • Przesyłka kurierska.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
  • Płatność przy odbiorze towaru (dotyczy tylko wybranych Klientów będących Przedsiębiorcami, którzy zawarli dodatkową umowę współpracy ze Sprzedawcą);
  • Płatności elektroniczne;
  • Płatności kartą płatniczą;
  • Odroczony Termin Płatności "Spingo" (dotyczy tylko wybranych Klientów będących Przedsiębiorcami, którzy zawarli dodatkowe Porozumienie).
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 9 Wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu, z chwilą przesłania Klientowi potwierdzenia określonego w ust. 2 poniżej.
 2. Po złożeniu Zamówienia oraz po otrzymaniu wpłaty od Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przystępuje do wykonywania Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przystąpienia do jego wykonania następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o przystąpieniu do wykonywania Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Jeśli dany Produkt okaże się niedostępny lub Umowa Sprzedaży z innego względu nie będzie mogła zostać zawarta, Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie prześle Klientowi wiadomość e-mail o braku możliwości przyjęcia Zamówienia i niezwłocznie zwróci Klientowi wpłacone z tego tytułu środki. W takim wypadku Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia. W przeciwnym razie Zamówienie złożone przez Klienta wygasa i nie wywołuje skutku przewidzianego w Kodeksie cywilnym dla oferty. W przypadku, gdyby płatność wpłynęła do Sprzedawcy po tym terminie, Sprzedawca może:
  • zwrócić się do Klienta o wskazanie, czy ofertę podtrzymuje na warunkach wynikających z wcześniejszego Zamówienia i oczekuje zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też oferty takiej nie podtrzymuje i żąda zwrotu płatności;
  • zwrócić Klientowi wpłacone środki z informacją, że Zamówienie wygasło.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w Formularzu Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży (tj. z chwilą złożenia Zamówienia).

§ 10 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsumentowi i Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu przysługuje na podstawie art. 27 oraz art.7aa Prawa Konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży będącej Umową Zawartą na Odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Prawa Konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od momentu wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem ww. terminu.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu w przypadkach określonych w art. 38 Prawa Konsumenckiego, w tym w odniesieniu do Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu ich zindywidualizowanych potrzeb, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. W warunkach określonych w ust. 3, Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu przysługuje jednak prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny do czasu rozpoczęcia produkcji zamówionego Produktu. Konsument oraz Przedsiębiorca Uprzywilejowany może uzyskać informacje na temat stanu produkcji danego Produktu w formie indywidualnej informacji od Sprzedawcy, za pośrednictwem danych wskazanych w § 3 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed uzyskaniem informacji o rozpoczęciu produkcji Produktu.
 5. Przedsiębiorcy (Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym) przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży będącej Umową Zawartą na Odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Prawo takie przysługuje wyłącznie do czasu rozpoczęcia produkcji zamówionego Produktu. Przedsiębiorca może uzyskać informacje na temat stanu produkcji danego Produktu w formie indywidualnej informacji od Sprzedawcy, za pośrednictwem danych wskazanych w § 3 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed uzyskaniem informacji o rozpoczęciu produkcji Produktu.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy określony w § 3 lub przez złożenie oświadczenia na Stronie Internetowej lub pisemnie na adres fizyczny Sprzedawcy określny w § 3.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
  • Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane płatności, przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
  • Konsument oraz Przedsiębiorca Uprzywilejowany na własny koszt i ryzyko zwraca Produkt Sprzedawcy – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, a do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

§ 11 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca względem Klienta będącego Przedsiębiorcą odpowiada za Wady Produktu (Wady Fizyczne i Wady Prawne) na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta będącego Przedsiębiorcą za szkody wyrządzone w związku z Umową Sprzedaży jest ograniczona do szkody wyrządzonej w wyniku umyślnych działań Sprzedawcy i wyłącznie do rzeczywistej straty. Powyższe postanowienia nie dotyczą Konsumentów oraz Przedsiębiorców Uprzywilejowanych.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego za Brak Zgodności Produktu z Umową, na zasadach określonych w rozdziale 5a Prawa Konsumenckiego. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego  za Brak Zgodności Produktu z Umową istniejący w momencie dostawy Produktu i ujawniony w ciągu dwóch lat od momentu dostawy Produktu, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 3. W razie Braku Zgodności Produktu z Umową, Konsument oraz Przedsiębiorca Uprzywilejowany może:
  • żądać naprawy Produktu lub wymiany Produktu, przy czym:
   • Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy; jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową;
   • w sytuacji naprawy lub wymiany Produktu, Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego o Braku Zgodności Produktu z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany go nabył; koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów ponosi Sprzedawca;
   • Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany obowiązany jest udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie; Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego Produkt na swój koszt;
   • jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się Braku Zgodności Produktu z Umową, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt;
   • Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony przez Sprzedawcę;
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:
   • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z § 11 ust. 3 lit. a pkt i. powyżej niniejszego Regulaminu;
   • Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z § 11 ust. 3 lit. a pkt ii-iv powyżej niniejszego Regulaminu;
   • brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
   • brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 11 ust. 3 lit. a powyżej niniejszego Regulaminu;
   • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Brak Zgodności Produktu z Umową jest nieistotny.
 5. Jeżeli Brak Zgodności Produktu z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego wraz z towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.
 6. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. W takiej sytuacji Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu płatność za Produkt nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego z prawa obniżenia ceny, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za Produkt przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Brak Zgodności Produktu z Umową jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 10. Zgłoszona Niezgodność Produktu z Umową zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Sprzedawcy. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana na papierze lub na innym trwałym nośniku – z wykorzystaniem adresu email Klienta. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie Niezgodności Produktu z Umową.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://www.polubowne.uokik.gov.pl/;
  https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  https://uokik.gov.pl/kontakt.php
 2. Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych, w tym stosowania plików cookie przez Sprzedawcę, znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://sklep.master.kalisz.pl/info/2-polityka-prywatnosci.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń́, nakazów, orzeczeń́, postanowień́, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu
  • konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  • przeciwdziałanie nadużyciom;
  • poprawa obsługi Klientów;
  • zmiana procesu zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci posiadający Konto będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy Rejestracji lub Zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika na Stronie Internetowej w zakładce "Regulamin".
 5. Kwestie sporne, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności, w przypadku sporu z Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Ponadto, stosownie do treści art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany  może skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych z Umową, poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W przypadku sporu Sprzedawcy z Klientem będącym Przedsiębiorcą, sprawę rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obwiązujące przepisy prawa.