§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu Poleceń jest PPHU MASTER s.c. Jacek Pokojowczyk, Izabela Pokojowczyk,
 2. Niniejszy Program Poleceń skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów korzystających ze Sklepu Internetowego Organizatora. Program Poleceń organizowany jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem sklep.master.kalisz.pl.
 3. Definicje:
  • Polecający – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Poleceń poprzez przesłanie Polecenia Sklepu Internetowego Poleconemu.
  • Polecony – wskazana przez Polecającego (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - której Polecający przesłał Polecenie Sklepu Internetowego.
  • Polecenie – przesłanie Poleconemu przez Polecającego informacji o Sklepie Internetowym za pomocą personalizowanego linka do sklepu lub personalizowanego kodu polecającego.
  • Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
  • Organizator – PPHU MASTER s.c. Jacek Pokojowczyk, Izabela Pokojowczyk, ul. Aleja Wojska Polskiego 174, 62-800 Kalisz.
  • Program Poleceń – program poleceń organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  • Regulamin – niniejszy regulamin Programu Poleceń.
  • Sklep Internetowy – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym sklep.master.kalisz.pl, w którym organizowany jest niniejszy Program Poleceń.
 4. Polecający może przystąpić do Programu Poleceń wyrażając chęć przystąpienia do Programu Poleceń poprzez akceptację niniejszego regulaminu i przesłanie Polecenia wybranemu przez siebie Poleconemu.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE POLECEŃ

 1. Uczestnikiem Programu Poleceń może być każdy Polecający. Udział w Programie Poleceń jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Polecający uczestniczący w Programie Poleceń obowiązany jest do podawania danych osobowych (swoich oraz Polecanego) zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Polecający obowiązany jest uczestniczyć w Programie Poleceń w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, Poleconych oraz innych osób trzecich.
 4. Polecającego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz podawania fałszywych danych Poleconych i danych nieistniejących podmiotów jako Poleconych.

§3 WARUNKI PROGRAMU POLECEŃ

 1. Program Poleceń obowiązuje bezterminowo.
 2. Polecenie może nastąpić jedynie rzeczywistemu Poleconemu. Polecający nie może wykorzystywać Programu Poleceń do wysyłania Poleceń z wykorzystaniem fałszywych danych Poleconych lub faktycznie nieistniejącym podmiotom jako Poleconym.
 3. Polecający może przesłać nieskończoną ilość Poleceń.
 4. Polecający może przesłać danemu Poleconemu jedynie jedno Polecenie.
 5. Polecający otrzymuje nagrodę za polecenie dopiero w momencie, gdy Polecony wejdzie na stronę Sklepu internetowego i dokona zakupu. Nagroda przyznawana jest za każdy zakup.
 6. Nagrodą dla Polecającego biorącego udział w Programie Poleceń jest bonus w wysokości 2% wartości brutto wartości każdego zamówienia złożonego i opłaconego przez Poleconego
 7. Bonus dla polecającego wypłacany będzie na żądanie mailowe Polecającego kierowane na adres sklep@master.kalisz.pl, w formie przelewu bankowego na wskazany przez niego rachunek nie częściej niż raz w miesiącu. Wartość przelewu stanowić będzie suma uzbieranych bonusów od ostatniej wypłaty.
 8. Nagrodą dla Poleconego biorącego udział w Programie Poleceń jest rabat w wysokości 2% wartości brutto pierwszego złożonego zamówienia i opłaconego przez Poleconego
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami w Sklepie Internetowym.
 10. Rabat określony w niniejszym Regulaminie nie sumuje się z rabatem przysługującym Polecającemu z innego tytułu niż niniejszy Program Poleceń.

§4. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe Polecających przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym paragrafie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Poleceń skutkuje odmową udziału w nim.
 2. Celem zbierania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja Programu Poleceń.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której osoba jest stroną lub podjęcia na jej żądanie działań przed jej zawarciem.
 4. Przed przystąpieniem do Programu Poleceń Polecający zostanie poproszony o akceptację Regulaminu.
 5. Zarówno Polecającemu jak i Poleconemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących go danych osobowych, zawartych w zbiorze danych Organizatora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@master.kalisz.pl albo pisemnie na adres Organizatora: PPHU MASTER s.c. Jacek Pokojowczyk, Izabela Pokojowczyk ul. Aleja Wojska Polskiego 174, 62-800 Kalisz.
 7. Dane osobowe Polecającego oraz Poleconego będą przetwarzane przez okres trwania programu.

§5. WARUNKI REZYGNACJI Z PROGRAMU POLECEŃ

 1. Polecający może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Poleceń poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@master.kalisz.pl lub też pisemnie na adres: PPHU MASTER s.c. Jacek Pokojowczyk, Izabela Pokojowczyk, ul. Aleja Wojska Polskiego 174, 62-800 Kalisz. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usług w ramach Programu Poleceń następuje przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w związku z czym Polecający zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683) traci prawo odstąpienia od Umowy.

§6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Programem Poleceń można składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@master.kalisz.pl lub też pisemnie na adres: PPHU MASTER s.c. Jacek Pokojowczyk, Izabela Pokojowczyk, ul. Aleja Wojska Polskiego 17462-800 Kalisz Polska.
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Brak odpowiedzi ze strony Organizatora w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dotyczy to reklamacji składanej przez Polecającego niebędącego konsumentem).

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Polecającego lub Poleconego będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany wprowadzane w Regulaminie przez Organizatora, nie mają na celu naruszania praw Polecających/Poleconych nabytych przed wprowadzeniem zmian. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.
 3. Wszelkie spory między Organizatorem, a Polecającymi lub Poleconymi będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
 4. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Polecającym lub Poleconym będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 6. W przypadku sporu z Polecającym lub Poleconym niebędącym konsumentem - sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 roku.